Thực hành 5S
26/02/2017
Đặng Gia chúng tôi đang áp dụng mô hình thực hành 5S đã được áp dụng tại Nhật Bản như một nền tảng để đem lại hiệu quả tốt nhất cho công việc.
BMS - Đan Mạch đã thành lập một liên minh chiến lược với tập đoàn Việt Nam - Đặng Gia
13/06/2020
Liên minh giữa BMS & DGC nhằm mục đích cung cấp cần cẩu hạng nặng